Committee

CSW Steering Committee

Steering Co-chair
Kazuhiko Hirakawa(Univ. Tokyo)
Shinji Matsuo(NTT)
Vice-Chair
Yasuhumi Fujiwara(Osaka Univ.)
Kazuyuki Uno(Wakayama Univ.)
General Affair
Satoshi Iwamoto(Univ. Tokyo)Chair
Nobuhiko Nishiyama(Tokyo Tech.)Vice Chair
Masahiro Nomura(Univ. Tokyo)
Koji Takeda(NTT)
Local Arrangement
Takashi Kita(Kobe Univ.)Chair
Kenichi Yamashita(Kyoto Inst. of Tech)
Yuki Matsuoka(Nara Women’s Univ.)
Nobuhiko Ozaki(Wakayama Univ.)
Jun Tatebayashi(Osaka Univ.)
Toshiyuki Kaizu(Kobe Univ.)
Exhibition
Mitsuru Funato(Kyoto Univ.)
Publicity
Hideki Gotoh(NTT)Chair
Takehiko Tawara(NTT)
Treasurer
Yasuyuki Kobayashi(Hirosaki Univ.)

CSW Program Committee

Program Co-chair
Masaaki Tanaka(Univ. Tokyo)
Masakazu Sugiyama(Univ. Tokyo)
Secretaries
Shinobu Ohya(Univ. Tokyo)
Takuro Fujii(NTT)